A Waldorf

Hogy mi a Waldorf? Erről hosszasan írhatnánk, de ha röviden akarjuk elmondani neked, akkor ezt írhatjuk: 

A rendszer Rudolf Steinertől (osztrák filozófus, tanár, az antropozófia megalkotója) származik. Steiner az emberközpontú nevelés művészetét kívánta megvalósítani. Szerinte az oktatásnak, így az óvodának és az iskolának is a szabad szellemi élet követelményeinek megfelelően, politikai és gazdasági kényszertől mentesen kell működnie. A Waldorf-intézményeket világszerte, és így az Óbudai Waldorf Iskola esetében is a szülők igénye hívja életre.

Waldorf pedagógia

A Waldorf egyedi nevelési-rendszer, mely befogadó jellegű, készségfejlesztést szorgalmazó módszertanával a gondolkodás-érzés-akarat egyensúlyára épül. Minden gyermek számára igyekszik megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az érzelmi biztonságukat és a szellemi szabadságukat biztosítják.

A Waldorf-pedagógia feladatai

 • megteremteni azokat a feltételeket, amelyek minden gyermek egészséges fejlődéséhez szükségesek,
 • képessé tenni a gyermekeket arra, hogy felismerjék saját lehetőségeiket, és
 • olyan képességeik kibontakozását elősegíteni, melyek a társadalomba való beilleszkedésükhöz szükségesek.

Az egészséges fejlődés elősegítése

A Waldorf-tantervnek nemcsak az a célja, hogy lépést tartson a gyermekkor és a kamaszkor legfontosabb fejlődési fázisaival, hanem egyben az is, hogy ösztönözze a fejlődéshez elengedhetetlen tapasztalatok megszerzését. Módszereinkkel új képességeket, új látásmódot, a megértés új módozatait hívhatjuk elő a tanulókban. A tanterv harmonizáló hatást fejt ki, mely kihat az egész szervezetre, a test ritmusaira és működésére is. Így a tanulás egyben gyógyító hatású, mivel megteremti a teljes személyiség egészséges fejlődésének feltételeit, dinamikus egyensúlyt hoz létre, mely harmonizálja a gyermeken belüli erőket, és  kiegyensúlyozza az egyén másokhoz és a világhoz való viszonyát.

A pedagógia célja

A Waldorf-pedagógia célja, hogy módszerével és neveléselméletével a gyermekek egészséges fejlődését támogassa. Ennek érdekében teljes mértékben tekintetbe veszi az életkori sajátosságokat és az adott korhoz tartozó fejlődési törvényszerűségeket. Egyaránt hangsúlyt fektet a testi, lelki és szellemi adottságok fejlesztésére az egységes művészeti, gyakorlati és intellektuális képzés útján, így az oktatásban „a szív, a kéz és a fej” egyidejű nevelése jelenik meg.

Világlátás

Azt a világlátást szeretnénk feléleszteni a városi közösségben élő fiatalokban, amit nem élhetnek meg a nagyvárosban. Arra a lelki higiéniára szeretnénk a gyermekek figyelmét fordítani, ami a természet rendjében megtalálható. A városban élő ember a természet változásait kevésbé éli meg, a mesterséges környezet ettől elrekeszti a városlakót. S ezzel együtt meg is fosztja a természeti körforgás csodás élményétől, amit a nagyvároson kívül lakók életük részeként élnek meg.

Nevelési filozófia

VEZÉRKÉP

Az Óbudai Waldorf Iskola vállalja a gyermek/gyermekek Waldorf-pedagógia szellemében történő nevelését, oktatását.

Az Óbudai Waldorf Iskola önálló pedagógiai programmal rendelkezik, amely a felnövekvő gyermek szükségleteihez igazodik.

A pedagógusok számára az ember megértéséhez Rudolf Steiner szellemtudománya adja az alapot. Az iskola célja a Waldorf-pedagógia minél szélesebb társadalmi elfogadtatása, minden iskoláskorú gyerek előtt nyitva áll.

A pedagógia kitűzött célja, hogy hatására a gyermekek és fiatalok testi, lelki és szellemi képességei a legteljesebb mértékben kibontakozzanak, ők maguk önállóvá váljanak, mutassák meg alkotóképességüket, legyenek kezdeményezők életük irányításában, a világ alakításában, viseljenek felelősséget a többi ember és a társadalom dolgai iránt.

Az iskola programja az egyes életkorokhoz igazított pedagógiai-módszertani eszközökkel biztosítja az egyén egészséges fejlődését. Arra törekszünk, hogy a diákok számára önmaguk, a másik ember és a világ megismeréséhez élményekben gazdag tapasztalatokat nyújtsunk. Ennek legfőbb eszköze a sokrétű művészeti tevékenység, amely minden korosztálynál kiemelt szerepet kap. Az így szerzett tapasztalatok képezik a világ és az ember közötti megértés alapját.

Az egyes évfolyamok igen eltérő képességű diákokból tevődnek össze és ez kiváló terepet biztosít a szociális képességek kibontakoztatásának.

Az Óbudai Waldorf Iskola nyitott és tanulni kész szervezet, akar és képes is hatékonyan reagálni az újabb és újabb kihívásokra.

Nevelési elvek

A Waldorf iskolák legfontosabb nevelési elve a gyermek személyiségének minél mélyebb, és sokoldalúbb kibontása. Felfedezni a benne rejlő értékeket, tehetséget, ezeket gondozni, és megadni minden lehetőséget kibontásukhoz. Fontos feladat, hogy megismervén a körülötte lévő világot, otthon érezze magát benne. Tudjon a képességeiről, tudja hol, és mire használhatja őket.

A Waldorf megtanít megismerni, megszeretni és befogadni.

Fontosnak tartjuk, hogy minden tanulnivaló kézzelfogható, és lelkével átélhető legyen a gyermekeknek. Például az első osztályosok betűtanulásánál a betűk élőlények, akiknek történetük van, és így szeretettel lehet megközelíteni őket. Célunk, hogy diákjaink önmaguk fedezzék fel a világot, és alkossanak róla egészséges képet.

A diákok kezdetben az egészet egyben látják, mint ahogyan a kisgyermekek is először még csak óriásfogalmakat alkotnak, majd az észlelés és a fogalomalkotás finomodásával fedezik fel az egyre gazdagabb részleteket. Fontos, hogy a gyermekeknek ne kész, megmásíthatatlan tényeket tanítsunk, hanem az érzést, az akaratot és a gondolkodást egyszerre ösztönözzük, hogy mi módon lehet a világot a maga változatosságában, összefüggéseiben szeretettel megismerni és befogadni.

A művészet és a közösség szerepe

Gyermekeinket az alsó- és középtagozaton igyekszünk megóvni az alkotás ellen ható, csak befogadást lehetővé tevő, a belső képzelő erőt eltompító, és tétlenségre tanító hatások elől, mint pl. a televíziózás. Ellenben művészeti és kézműves tárgyak széles skálája segíti az alkotó fantázia kibontakozását. Első osztálytól fogva rendszeresen zenélnek, furulyáznak a gyerekek, először hatlyukú parasztfurulyán, később blockflötén játszanak. Más hangszerek tanulására, kamaraegyüttesek létrehozására is buzdítjuk őket.

A gyermeki tudás túl korai, egyoldalú fejlesztése helyett az egészséges érzésvilág és akarati élet kibontakoztatásával teremtünk biztos alapot az ebben az életkorban magának utat törő gondolkodásnak. Ezért a főoktatással egyenrangúan fontosnak tartjuk a különböző művészeti és kézműves tevékenységeket, valamint a közösségi életet.

A gyermekek egyéni nyomon követésével egyenrangúan fontos a közösségépítés, mindenekelőtt a meleg, biztonságot adó, sokszínű osztályközösség kialakítása. Az osztálytanító a nyolc év során igyekszik bevezetni tanítványait a szociális életbe. Az iskolaközösség létrejöttéhez járulnak hozzá a hat-nyolc hetente szerveződő Fonók, az osztályok előadásai, a kirándulások, túrák, táborozások, ünnepek, az adventi közös kezdések és az, hogy a különböző korú osztályközösségek más és más hangsúllyal készülnek az ünnepekre, de az ünnep csúcspontját az egész iskola közössége egyszerre éli meg.

A nevelés ritmusa

Az iskola minden történését különböző ritmusok hordozzák. Az ünnepek átélése adja az évi ritmust. A főtanítás epochái szinte havi ritmusúak, és elősegítik a gyermekekben a felejtés és emlékezés egészséges arányának kialakulását. Kicsiben ugyanez játszódik le egyik napról a másikra a nappal és az éjszaka között is. A főtanításban a tanító minden nap az élénk tevékenység más és más ritmusát kell, hogy megteremtse, figyelve a gyermekek pillanatnyi állapotára. A ritmus a gyermeki léleknek biztonságot nyújt és serkenti az életerők működését, a szervezet egyensúlyának fenntartását.

Közös fejlődés

A Waldorf iskola heterogén iskola. Együtt tanulnak a különböző képességű gyermekek. A cél mindig az, hogy együtt tudjanak haladni, sikereket érjenek el, önbizalmuk egyénileg és közösségileg is erősödjön. Persze a hátrányosabb helyzetű gyermekek esetében külön segítséget nyújtunk a nehézségek leküzdéséhez, a kiemelkedő tehetségeknek pedig a fejlődéséhez adunk további lehetőségeket.

Az egészségtelen versenyszellem kialakulásától igyekszünk megóvni közösségeinket. Egyrészt, mert az egészséges szociális élet része az, hogy az egyes gyermekek más és más tehetséget hordoznak, s amiben egyikük ügyes, abban a másik segítségre szorul, illetve viszont. Másrészt, mert a tanulásban ne a versengés vezesse őket, hanem az érdeklődés, s az abban való örömük, hogy megtanulhatnak, elsajátíthatnak valami újat.

A szülők szerepe

A Waldorf iskola otthonos iskola. Minden, ami körülvesz minket, hitünk szerint szép, ízléses, természetes anyag, s lehetőség szerint benne van saját kezünk munkája is.

A szülőkkel a manapság szokásos számonkérő, utasító hangnemtől eltérő nevelési rendszert szeretnénk kialakítani. Szülői estjeinken beszélgetünk az éppen véget ért, s a most következő epocháról, együtt gondolkodunk a gyermekekről és az osztályról. Ez az iskola nem létezhetne sem lelkileg, sem anyagilag a sok szülői segítség nélkül, hiszen anno ők indították el az iskolát. A pedagógusoknak fontos, hogy az apukák és anyukák jó helyen érezzék a gyermekeiket, így mindent megteszünk, hogy barátságos, szép környezetbe járhassanak a gyermekek.

A képzés felépítése

Az Óbudai Waldorf Iskola 12+1 osztályos egységes tanrendszerrel működik.

Tanrendszer 1-8. osztályig

Az iskolában a gyermekeket (csakúgy, mint minden Waldorf intézményben) 1-8. osztályig ugyanaz az osztálytanító tanítja.

Az alsóbb osztályokban (1-4.) az osztálytanító a fő tárgyakon kívül lehetőség szerint a készségtárgyakat is tanítja. A felsőbb osztályokban (5-8.) az idegen nyelvek és a készségtárgyak oktatása már szaktanárok feladatkörébe tartozik. A kamaszkorral új korszak indul, amelynek a Waldorf iskolákban is a szaktanári oktatási forma felel meg a legjobban, így az osztálytanítói rendszer 8. év végével lezárul.

Gimnáziumi tagozat (8. osztály felett)

A gimnáziumi tagozatba a 9.-12. osztályok és az állami érettségire felkészítő plusz 1 év tartozik. Az osztálytanító szerepét a diák által választott patrónus veszi át, de a reggeli főoktatás epochális óráit már a speciálisan képzett szaktanárok vezetik.

Nyolc éves egységes képzés

Iskolánk sajátossága, hogy az alsó tagozat nem oszlik külön szakaszokra. A nyolc éves képzés egységes egészet alkot. A tantárgyak évről-évre nagyon szorosan épülnek egymásra, ugyanazon pedagógusok vezetésével. A gyermek szempontjából az a legjobb, ha elsőtől kezdődően a nyolcadik év végéig ugyanazon tanárok tanítják.

A gyermekeket tehát nyolc éven keresztül egy osztálytanító kíséri végig, mely a gyermekek szocializációját egyértelműen kedvezően befolyásolja. Az oktató alaposabban megismeri tanítványait, mint a hagyományos, állami tanrendszer során, és így több segítséget tud nyújtani harmonikus fejlődésükben. A tanulók szociális érettségét, toleranciájuk fejlesztését szolgálja az is, hogy egészen az első osztálytól együtt nevelkednek. Könnyebben át tudják élni a másik ember „egyediségét”, jobban tisztelik az egyéniségüket, és hamarabb ismerik fel, hogy minden emberben más és másfajta értékek lakoznak.

A gyermekek egyéni fejlődése miatt nagyon fontos, hogy az osztálytanító személye 1-8. osztályig lehetőség szerint ne változzon. A Waldorf iskola tanárai rendszeres heti megbeszélésükön (tanári konferencia) a gyermekekkel és a közösséggel kapcsolatos hosszú távú pedagógiai célokkal és az aktuális gondok megbeszélésével egyaránt foglalkoznak.

Értékelés

A nevelés egészét átfogó pedagógiai célokat tekintve jobbnak tartjuk, ha osztályzás helyett év végén részletes, személyhez szóló, írásos értékelést kapnak a gyermekek, melyben nem csak a tanulmányi fejlődésükről esik szó, hanem a személyiségük alakulásáról is. Ezt eleinte inkább csak a szülők, később maguk a gyermekek is elolvassák. Hagyományos értelemben vett bukás nincsen iskolánkban, úgy gondoljuk, hogy kellő odafigyeléssel és türelemmel minden gyermek képes tagja maradni saját osztályközösségének.

Felkészítés az állami iskolákhoz

A Waldorf iskola tanulási ritmusa hol gyorsabb, hol lassabb az állami iskolákénál. A hozzánk járó gyermekek felkészítésére az állami iskolába való beilleszkedéshez a legoptimálisabb időszak a 3., a 6. és a 8. osztály végén van, amikor a Waldorf tanterv és az állami tantervek követelményei találkoznak. Amennyiben a szülő más időpontban viszi állami iskolába gyermekét, bizonyos tárgyakból előnyben, másokból hátrányban lesz új iskolatársaihoz képest.

Az oktatás menete

A tanítás a főoktatással indul, amely két tanóra hosszúságú, összetett foglalkozást jelent. Ez három fő részből áll:

Az első az úgynevezett ritmikus rész, ahol a diákok az adott tananyaghoz kapcsolódóan verseket (kicsiknél mozgással kísérve), énekeket, játékokat tanulnak, a nagyobbak esetleg színdarabokat is gyakorolnak.

A főoktatás közepe a hagyományos tanórákhoz leginkább hasonló rész. Ekkor a gyerekek epochákban (időszakokban) tanulnak, azaz 2-4 hétig egyetlen tantárggyal foglalkoznak. Sőt, lehetőség szerint a maguk eszközeivel a szakórák is segítik a főoktatás tantárgyát. Ez a tanítási forma megkönnyíti az adott témakörben való elmélyülést, fokozza a koncentrációt, és erősíti az összpontosító képességet mind a diákok, mind a tanárok számára.

A ritmikus rész után átismétlik és összegzik az előző nap tanultakat. A lényeg áttekintéséből szervesen következik a továbblépés, a tanár magyarázata. Színesen és képszerűen mesél, tekintettel van a gyerekek vérmérsékletére, sűríti és oldja a feszültséget, mintegy megmeríti a gyerekeket az élményben. Majd aktív cselekvés következik: leírással, összefoglalással, rajzokkal vagy egyéb módon örökítik meg az anyagot a füzetükben. A főoktatás mesével zárul.

Mivel nem heti néhány órában, hanem az egész tanévre széthúzva foglalkoznak egy-egy tantárggyal, így lehetőség van a tananyagban való elmélyülésre, és az ismétlések által a megtanultak valódi elmélyítésére is.

A közösen elfogyasztott tízórai és az udvaron töltött nagyszünet után pedig következnek a szakórák.

A gyermekek fejlődése

Nyolc éven át ugyanaz az osztálytanító kíséri a gyerekeket, ő jelenti az érzelmi biztonságot. A főoktatás alatt az Ő vezetésével dolgozzák fel a tananyagot. Munkáját szaktanárok segítik.

Az osztálytanító már az osztály szervezésekor figyel arra, hogy a különböző egyéniségű gyermekek jóvoltából sokszínű és kiegyensúlyozott legyen a közösség. A tanítónak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a gyermek egyéni és szociális fejlődését. Nevelési gyakorlatában mindenkivel másképpen kell bánnia, egyénileg kell segítenie megtalálni a gyermek belső egyensúlyát.

A tanítónak tudnia, éreznie kell, hogy a gyermekek életútjának egy-egy szakaszán más és más ismeretekre és bánásmódra van szükségük. A kisiskolásnak tekintélyt, jó példát kell látnia a tanárában, ez segíti elő később a saját “énerő” kibontakozását. Aztán a 9-10. életév táján a bontakozó belső erő átmenetileg eltéríti a tekintélytől, smaga ajándékozza meg tisztelettel azt, akit jónak lát. A serdülő korban a tanár tudása, elmélyült érdeklődése vált ki tiszteletet, és segít abban, hogy a diák is kialakíthassa önálló érdeklődését és vélekedéseit.

Figyelünk arra, hogy minden korosztály a tanultakon keresztül kapja meg az életkorának megfelel segítő gondolatokat. Például a 9-10 életévben járó, a világot először individuumként szemlélő gyereknek fogódzót adhatnak az Ószövetség történetei. Segítenek meglátni a vezető elveket a kaotikusnak tűnő világban. Később a saját út megtalálásához járul hozzá, ha híres emberek élettörténeteit ismerik meg a fiatalok.

Tanrend

A tanév menete

Iskolánk éves rendjét a nemzeti ünnepek, az év fordulópontjai, és a keresztény ünnepkör ünnepei határozzák meg. Ehhez kapcsolódnak évszakünnepeink, ahol gyermekeink az iskolatársak és a szülők előtt számot adnak az elmúlt időszakban szerzett tudásukról.

Az Óbudai Waldorf Iskola éves munkarendjét, a tanév kezdetét és befejezését, a tanítási szünetek időpontjait a Tanári Kollégium határozza meg. Az iskolai szünetek 6-8 hetes tanítás után következnek, többnyire az ünnepekhez kapcsolódva. Szüneteink a következők: őszi, téli, farsangi, tavaszi és pünkösdi. Nyitvatartási időnk az iskola tanítási időszakaiban hétfőtől péntekig, naponta reggel 7 órától délután 16:00-ig tart.

Az iskola életében hangsúlyos szerepet betöltő ünnepek minden tanuló számára kötelező megünneplése a nyitvatartási időtől eltérő időpontokban is történhet, például a Szent Márton nap hétköznap este, a Szent György nap pedig hét végén délelőtt kerül megrendezésre.

Az osztálykirándulásokat és június második hetében, illetve szeptember végén tartjuk.

Az aktuális tanévre vonatkozó pontos időpontok, dátumok a ’Fontos információk’ menüpontban olvashatóak.

Tanrend

Az órarendet a Tanári Kollégium megbízása alapján a pedagógusok készítik el. Az előírt órakeretek az iskolai munka minimumát tartalmazzák. Ez

 • az 1. osztályban heti 20 óra,
 • a 2. osztályban heti 22 óra,
 • a 3. osztályban heti 24 óra,
 • a 4. osztályban heti 25 óra,
 • az 5. osztályban heti 26 óra,
 • a 6. osztályban heti 28 óra,
 • a 7. osztályban heti 30 óra,
 • a 8. osztályban heti 32 óra.

A főoktatás minden nap reggel 8 órától (a középiskolában 8:30-tól) 10 óráig tart. A főoktatás során kerülnek sorra az epochális rendszerben tanított tárgyak, epochánként 3 illetve 4 hét időtartammal.

A tízórai és játékszünet 10 órától 10:20-ig tart.

A szakórák 10:20 és 11:05, 11:15-12:00, 12:10-12:55, 13:25 -14:10, 14:20 -15:05 között zajlanak az első nyolc osztályban. A napközi 12:00-16 óráig tart.

Tantárgyak

Epochális tantárgyak

Az epochális tantárgyak közé az állami oktatásból ismert tárgyak, azaz a magyar nyelv és irodalom (írás, olvasás), a számtan és matematika, történelem, filozófia, honismeret és földrajz, természetrajz és biológia, fizika, kémia, formarajz tartozik. Emellett kertművelés, technológia órák is vannak.

Idegen nyelvek

Az első osztálytól kezdve két idegen nyelvet tanulnak a gyerekek. Sok jeles szakember véleménye szerint az iskolába lépés időpontja az, amikor a gyerek az anyanyelvi struktúrák károsodása nélkül kezdhet idegen nyelveket tanulni. Ilyenkor a beszédképző szervek még viszonylag lágyak, képlékenyek, képesek az idegen nyelv kiejtésének elsajátítására.

A gyermek tehát szavakat és fordulatokat tanul. Sokszor előbb tud idegen nyelven dalt énekelni vagy egy verset elszavalni, mint hogy annak tartalmát megértené. Természetesen az első években nincs nyelvtan, nincs írásbeliség.

Művészeti és kézműves tantárgyak

Gyermekeinket igyekszünk aktív alkotásra, a belső, határtalan képzelőerő használatára, és a gondolatok minél sokszerűbb kifejezésére buzdítani. Emiatt az oktatás során nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti és kézműves tárgyakra, az önkifejezés számos lehetőségét biztosítva a gyerekeknek. Így az legelső osztálytól fogva rendszeresen zenélnek a diákok.

A vizes festés során a gyermekek a színek lélekkel szorosan összefüggő kifejezőerejét használják. A foltokból fokozatosan egyre formáltabb alakok válnak, jelezvén a gyermek belső formaerejének kibontakozását.

Kézimunkaórán a gyermekek maguk készítik használati tárgyaikat. A kis elsősök furulyatokokat szőnek. Később kötnek, horgolnak, nemezelnek, bábokat készítenek. Ennek köszönhetően soha nincsenek zavarban, ha meg kell oldaniuk egy feladatot, amihez kézügyesség kell. A 6. osztálytól kézműveskednek is: fával, fémmel, bőrrel, agyaggal dolgoznak.

Művészeti és kézműves tantárgyaink: festés és rajz, agyagozás és szobrászat, kézimunka, kézművesség, dráma, zene, művészettörténet és esztétika

Euritmia

Az euritmia olyan, csak a Waldorf iskolákban létező speciális tantárgy, mely harmonikus, lélekkel átélt, összerendezett mozgásra tanítja a gyermekeket. A pszichomotórium egészét mozgósítja a mozgásos feladatok megoldására. Sok, a tanuláshoz nélkülözhetetlen háttérkészséget fejleszt. Szorosabbá, harmonikusabbá teszi a test, a lélek és a gondolkodás kapcsolatát.

Testnevelés

A testnevelésórán a kisebbekkel még inkább ritmusos, mozgást igénylő játékokat játszunk. A későbbiekben sem erősítjük a versenyszellemet, a mozgás és a játék szeretetén keresztül az egymásra való odafigyelésre, a szociális képességekre helyezzük a hangsúlyt. A különböző sportok egymásra épülésében 1-12. osztályig a szintén csak a Waldorf iskolában létező Bothmer-gimnasztika és térdinamika elveit, és gyakorlatát valósítjuk meg.

A tankönyvek, segédkönyvek használatáról

Hagyományos értelemben vett tankönyvek nincsenek, a gyerekek maguk készítik el „munkatankönyvüket” az osztálytanító vezetésével. Ezek nagy alakú, sima fehér lapokkal teli füzetek, melyekben a tananyagot rögzítik írásban, rajzokkal illusztrálva.

A felsőbb osztályok felé haladva egyre nagyobb szerepet kapnak a tanárok által választott szemelvények és könyvek, amelyek lehetnek tankönyvek, vagy más célú kiadványok. Ezekből adott esetben a diákok is készülhetnek egy-egy kisebb előadással, vagy otthoni feladattal.

Gyógypedagógia

Fejlesztés, gyógypedagógia, segítő foglalkozások az iskolában

A Waldorf oktatás gyógyító hatása

Mint készségfejlesztést szorgalmazó, a gondolkodás-érzés-akarat egyensúlyára épülő nevelési rendszer, a tanulási, vagy nyelvi nehézségekkel küzdő gyermekek fejlődését több ponton támogatja.

Waldorf iskolánk tantervében több olyan tevékenységi formát találunk, melyek terápiás hatást fejtenek ki a gyermekekre. 1-4. osztályig főként a tanuláshoz szükséges készségek alapozásán dolgozunk a gyerekekkel. Az írás- és olvasástanulás folyamatát három évre nyújtjuk.

Fontos szerepet kap a nagy- és finommozgások fejlesztése, a vizuomotoros koordináció, a képi gondolkodás fejlesztése, a nyelvi készségek fejlesztése, a főoktatás kezdő részeként szereplő ritmikus résszel, euritmiával, játékokkal, a formarajz és a különböző kézműves technikák segítségével.

Törekszünk olyan légkört teremteni, amelyben a gyerekek kibontakoztathatják egyéni képességeiket, biztonságban érezhetik magukat, a közösség erejére támaszkodva. Ezt a folyamatot segítheti a lélek rezdüléseit követő vizes festés, az euritmia, a ritmikus rész, a zenetanulás, az érzelmekhez kapcsolódó ismeretátadás, az ünnepek, a közösségi programok, melyek egy részébe a családokat is bevonjuk.

Fejlesztő munka az iskolában

Iskolánk 2017 szeptemberétől vállalja sajátos nevelési igényű gyermekek integrálását. Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint iskolánkba jelentkezhetnek:

 • érzékszervi (hallási)
 • beszédfogyatékos
 • autizmus spektrum zavarral 
 • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral).

A Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján az iskolában habilitációs-, rehabilitációs, készségfejlesztő  tevékenységet végzünk egyéni és kiscsoportos formában. 

 • Szakvéleménnyel rendelkező gimnáziumba járó diákjainknak csoportos tanulásmódszertan órákat szervezünk, 0. órában, valamint a tanítási órákat követő idősávban.
 • Akiknek szaktanári megsegítésre van szükségük, azoknak felzárkóztató-korrepetáló órákat biztosítunk. 

Szeptemberben és tanév végén szűrővizsgálatot végzünk.

 • Minden ősszel a gyógypedagógusok és az extra lesson fejlesztő szakmai kísérése mellett az osztálytanítók benyomást szereznek a gyerekekről a rajzaik alapján.
  • Azokkal a szülőkkel beszélgetést kezdeményez az osztálytanító, ahol életvezetési, szokásbeli kérdés merül fel. 
 • Első osztályban logopédiai szűrést végzünk, ahol a gyermek artikulációját, általános tájékozottságát, valamint beszédhanghallását vizsgáljuk. A szűrés eredménye alapján:
  1. Nincs szükség külön megsegítésre– erről a szülő tőlünk nem kap külön értesítést.
 • Artikulációs terápia szükséges: 
  • A. egy hangzócsoportot érintő képzési nehézség esetén az iskolában tudjuk vállalni a terápiát
  • B. több hangzócsoport érintettsége esetén intenzív logopoédiai megsegítés szükséges, amelyet iskolai keretek között nem tudunk biztosítani
 1. A beszédhanghallás érintettsége valószínűsíthető: audiológiai kivizsgálás javasolt
 2. A beszédhang produkciójának módja vagy minősége alapján fonációs nehézség valószínűsíthető: fül-orr-gégészeti kivizsgálás javasolt, a tünet megerősítése esetén külső terápia szükséges

 

 • Tanév elején kerül sor a második osztályos komplex szűrővizsgálatra. Ennek eredményéről az osztálytanítók és szaktanárok kapnak tájékoztatást. A szűrés eredménye alapján az alábbi utak lehetségesek:
  • 1.Nincs szükség külön megsegítésre– erről a szülő tőlünk nem kap külön értesítést.
  • 2.A. Korrepetálással segíthető – ekkor az osztálytanítóval együttműködve támogatjuk a folyamatot.

2.B. A korrepetálás mellett szükséges külső -megnevezett területet érintő- fejlesztés.

 • 3.Szükség van -valamilyen- fejlesztésre.
  • Iskolai keretek között biztosítani tudjuk a szükséges fejlesztést.
  • Az iskolai keretek között biztosított fejlesztés mellett szükséges külső -általunk megnevezett területet érintő- fejlesztés.
  • Szülői kompetenciaként a Sindelar program (adott területet/területeket érintő) alkalmazásának kísérése.
  • Amennyiben iskolai keretek között ez nem biztosítható, javaslatot teszünk az irányról, a fejlesztendő területekről. 
 • 4. év végi tantárgyi szűrés: ennek eredményeire is a fentiek vonatkoznak. A szűrés hangos- és néma olvasásból, az ahhoz kapcsolódó szövegértés feladatokból, valamint az addig elsajátított szintnek megfelelő matematikai-logikai feladatokból áll.
 • 7-8. osztályos, valamint gimnazista diákjaink tanulási stílusát tanulásmódszertani tesztek segítségével ismerjük meg. Ennek alapján hatékonyabbá válhat önálló tanulásuk. 

Ezek célja a gyermekek képességeinek, erősségeinek megismerése, valamint azon területek feltárása, amik támogatása a fejlődést tovább segíti.

 

Az iskolában fejlesztést, terápiás munkát végző kollégák:

 • Klenovics Alexa - fejlesztő, óraadó
 • Nagy Ildikó – osztálytanító, gyógypedagógus, óraadó
 • Sándor Zsófia - gyógypedagógus, teljes állás
 • Szinger Zsófia – gyógyeuritmista
 • Szombauer István – osztálytanító, gyógypedagógus, óraadó
 • Szombauerné Bukovinszky Mária – gyógypedagógus, teljes állás