Az iskola működése

Az Óbudai Waldorf Iskola a Tanári Kollégium irányításával működő önigazgató iskola. Működését az Oktatási Törvény és a Tanári Kollégium által jóváhagyott pedagógiai program határozza meg, amely a steineri pedagógiai antropológiából levezetett didaktikai és oktatásmetodikai alapelvekre épül. Az iskola döntéshozó rendszere nem hierarchizált, az iskola egészét érintő kérdésekben kizárólag a Tanári Kollégium dönthet. A Tanári Kollégium bármely általa meghatározott ügyben az iskola egészére vonatkozó érvényes határozatot hozhat. Az iskola belső irányítását és munkamegosztását a Tanári Kollégium által választott személyek, a Pedagógiai Konferencia és a Technikai Konferencia évente választott vezetői végzik.

Az Óbudai Waldorf Alapítvány

Az Óbudai Waldorf Alapítvány iskolánk fenntartója. Feladata az óvoda és az iskola technikai működésének biztosítása. Kuratóriumának tagjai az óvodába és az iskolába járó gyermekek szülei közül kerülnek ki.

Tanári Kollégium

A Tanári Kollégium az iskola legfelső döntéshozó szerve. Az iskolában a munkáltatói és személyzeti jogköröket a Tanári Kollégium által választott igazgató gyakorolja. Az iskola egyes pedagógusai az általuk vállalt feladatok elvégzéséért a Tanári Kollégiumnak tartoznak felelősséggel. A pedagógusok feladatait egyéni munkaszerződések szabályozzák. Megbízatásuk időtartamáról a Tanári Kollégium dönt. A Tanári Kollégium tagjaként minden pedagógus köteles az Iskola egészére vonatkozó kérdésekben dönteni, az egyéni szerződésekben foglaltakat elvégezni és erről a Tanári Kollégiumnak beszámolni. Az egyéni szerződésekben foglaltak alapján a pedagógiai munka ellátása minden egyes pedagógus munkaköri kötelessége. Minden pedagógus maga jelöli ki a tanórák megtartásán kívüli, a Waldorf oktatás szelleméből és az Óbudai Waldorf Iskola sajátosságaiból fakadó saját feladatait. Az egyes feladatok javadalmazása a Tanári Kollégium jogköre. A Tanári Kollégium teljes jogú tagja az Iskola valamennyi teljes és részmunkaidős foglalkoztatású pedagógusa.

Pedagógiai Konferencia

A Pedagógiai Konferencia során foglalkoznak a pedagógusok a hosszú távú és a napi pedagógiai munka kapcsán felmerülő problémák megvitatásával és kezelésével, oktatáselméleti munkát, iskolán belüli továbbképzést végeznek, gyermekmegbeszéléseket folytatnak, művészeti tevékenységekben vesznek részt.
A konferencia heti gyakorisággal, alkalmanként minimum 4 órát tart, 2 órás pedagógiai és másfél órás technikai konferenciára bontva, de az egyes ünnepek előtt ez az időtartam ennél hosszabb lehet. A Tanári Kollégium ezen kívül évente kétszer tanítás nélküli munkanapot tart, amikor egész napos ülésen vesznek részt a pedagógusok, és az évnyitót megelőző két hét során legalább 5, egyenként 4 órás megbeszélést tart.

Technikai Konferencia

A Technikai Konferencia során foglalkoznak a pedagógusok a hosszú távú és a napi munka során jelentkező szervezési, technikai problémák megbeszélésével, az ünnepek megjelenítésével, a vállalt feladatok elvégzéséről szóló beszámolókkal, a személyzeti és munkáltatói feladatokkal és a költségvetéssel.

Igazgató

Az igazgatót a Tanári Kollégium választja meg, kinevezését a fenntartó hagyja jóvá. Feladata az iskola adminisztrációs képviselete a Tanári Kollégium által jóváhagyott ügyekben.

Osztálytanítók

Az osztálytanítók feladata az általuk irányított osztály vezetése az első osztálytól a nyolcadik osztályig, az epochális (korszakos) órák megtartása. Ezek a következők: írás, olvasás, formarajz, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz. Az osztálytanító lemondhat egyes epochák megtartásáról másik osztálytanító, szaktanár vagy Waldorf tanárképző intézmények gyakorlaton lévő hallgatói javára.

Szaktanárok

A szaktanárok feladata az osztálytanítók felkérése alapján az idegen nyelvek, az euritmia, az ének és hangszeres zene, a sport és játék, a kézimunka, a kézművesség tárgyai közül egynek vagy többnek egy vagy több osztályban történő tanítása, illetve részvétel az epochális tárgyak oktatásában, az osztálytanítók helyettesítése.

Gyógypedagógus

A gyógypedagógus feladata a speciális nevelési szükségletű gyermekek vizsgálata, egyéni terápiás tervük kidolgozása, és végrehajtása.

Iskolaszék

Az Iskolaszék az Óbudai Waldorf Alapítvány kuratóriuma, a Tanári Kollégium és a szülők választott képviselőiből álló önkéntes tanácsadó testület, melynek a Tanári Kollégium egyedi döntéssel egyes jogköreinek gyakorlását átengedheti.

(Az iskola Pedagógiai program ja letölthető pdf formátumban)