Gyógypedagógia

Egyedi nevelést igénylő gyermekek

A Waldorf iskolát, mint befogadó jellegű, készségfejlesztést szorgalmazó, a gondolkodás-érzés-akarat egyensúlyára épülő nevelési rendszert igen alkalmasnak tartjuk arra, hogy felvegyen sajátos nevelést igénylő gyermekeket. Olyanokat, akiknek a mai iskolarendszer még nem minden esetben tud a nehézségeiket elfogadó és kezelni képes nevelést adni. Ilyenek a normál értelem, és az értelmi fogyatékosság határán lévő-, a hallássérült-, a súlyos nyelvi fejlődési zavarban szenvedő-, a tanulási zavarral küzdő-, valamint a magatartás zavaros gyermekek.

Felvételi feltételek

A felvételkor fontos szempont, hogy az osztálytanító felvállalja a gyermeket, valamint hogy az osztályközösségbe a gyermek hosszabb távon is beilleszthető legyen. Lényeges, hogy a szülők őszintén feltárják gyermekük problémáját, vállalják a tanítókkal való szoros együttműködést, megismerjék a Waldorf pedagógia alapvetéseit, és el tudják fogadni, hogy fiúk vagy lányuk ezen elvek alapján nevelkedjen. A felvétel feltétele még, hogy a gyermekről megfelelő szakértői vélemény álljon rendelkezésre. Kívánatos, hogy a gyermek mennél hamarabb, lehetőleg már első osztályban kerüljön iskolánkba.

A foglalkozások végzésének tárgyi feltétele legalább egy, kiscsoportos és egyéni órák tartására alkalmas terem, a gyakran használt fejleszt eszközökkel felszerelve.

Oktatás

Waldorf iskolánk tantervében több olyan tevékenységi formát találunk, melyek terápiás hatást fejtenek ki a speciális nevelési szükségletű gyermekekre. Iskolánk 1-4. osztályig főként a tanuláshoz szükséges készségek kimunkálásán dolgozik. Nemzetközi vizsgálatok szerint a tanulás zavaros, vagy nyelvi gondokkal szenvedő gyermekek döntő többsége 4. osztály végére behozza ép társait. Az írás- és olvasástanulás folyamatát három évre nyújtjuk.

Az oktatás során olyan háttérkészségeket fejlesztünk, melyekre a mai általános iskola nem fordít gondot. Ilyenek a pszichomotórium fejlesztése euritmiával, játékokkal, a vizuomotoros koordináció fejlesztése formarajz és a különböző kézműves technikák segítségével, a nyelvi készségek fejlesztése a főtanítás kezdő részeként szereplő ritmikus résszel, vagy a képi gondolkodás fejlesztése.

Olyan légkör, olyan nevelői alapállás veszi körül a gyermeket, mely lehetővé teszi a másodlagos pszichés sérülések oldását, illetve kialakulásuk megelőzését. A lélek rezdüléseit követő vizes festés, az euritmia, a ritmikus rész, a zenetanulás, az érzelmekhez kapcsoló ismeretátadás, az egymást segítő közösségi légkör mind hozzájárul ehhez.

A cselekvésből kiinduló, érzelmekkel is átélt gondolkodásfejlesztés igen eredményes azoknál a gyermekeknél, akiknél az értelmi fejlődés zavara tanulási akadályozottságban nyilvánul meg.

Gyógypedagógia

A speciális nevelési szükségletű gyermekek teljes ellátásához gyógypedagógusra van szükség. A gyógypedagógus szoros figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését a bekerüléstől fogva a zavar fennálltáig, illetve a gyermek kikerüléséig. A gyógypedagógus feladatai a következők:

A bekerülő speciális nevelési szükségletű gyermekkel pedagógiai vizsgálatot, valamint folyamatdiagnózist végez. Ezt szükség szerint évente megismétli. A vizsgálatokra építve a gyermek számára évente egyéni terápiás tervet dolgoz ki.

Az osztálytanítóval, valamint a szaktanárokkal esetleg orvossal, gyógyeuritmistával rendszeresen megbeszéli a gyermek vizsgálati eredményeit, a felállított terápiás tervet, valamint az ezekkel kapcsolatos osztályban adódó feladatokat.

A gyermekek számára a tanórán kívül szükségleteiknek megfelelő kiscsoportos, vagy egyéni fejlesztő foglalkozásokat végez heti rendszerességgel. Például: pszichomotoros-, grafomotoros, nyelvi- és beszédfejlesztést, diszlexia terápiát, és egyéb készségfejlesztést. Kapcsolatot tart a gyermekkel foglalkozó iskolán kívül dolgozó segítő szakemberekkel, például szakorvossal, szurdopedagógussal, gyógytornásszal, pszichológussal, valamint a gyermeket vizsgáló szakértői bizottsággal.

Jelentkezés

 

AlapLAP

 

NapTár

 

Vezérkép

LelkEst

comenius-projekt


alaplap-10